Anmodning om medlemskab af Shipman 28 Klubben


shipman 28 klubstander


Se: - Grundlag for medlemskab     grøn pil


Passivt medlemskab af klubben    grøn pil


Deltage i klubbens Debatforum     grøn pil


HUSK: tekst i alle:*felter   -   Klubben ser frem til dit medlemskab

Send os dine data og overfør: 150 kr til konto: 0975 - 4353257633 *Nyt medlemskab      *Ophør af medlemskab
   


Grundlag for aktivt medlemskab af klubben

op-pil


Gode grunde til et medlemskab af klubben

Nye medlemmer af Shipman 28 Klubben

Ønsker du et aktivt medlemskab af Shipman 28 Klubben, skal du blot sende os dine data jf ovenstående. Dine data vil kun være tilgængelig for klubben og dens medlemmer.Indmeldelsesgebyr / Klubkontingent

Et aktivt medlemskab pr. år koster kun:........................ 150,- dkr

For udenlandske medlemmer pr. år:........... 200,- dkr / 30,- euro

Et passivt medlemskab pr. år er kun:.............................. 75,- dkrIndbetalinger til klubben :

Overførsel til bankkonto: (Torben Peetz): ..... 0975 - 4353257633

Betaling via udland:
Ibannr.:   DK5530004353257633........Swift kode:    DABADKKK

Krav ved indbetaling:
- Af indbetalingen skal fremgå bådens SEJLNR. eller BÅDNAVN

- For passive medlemmer skal medlemmets navn fremgå af indbetalingen."NYE / GAMLE" medlemmer:

"NYE" medlemmer: - er de, som har opnået medlemskab indenfor den igangværende regnskabsperiode.

"GAMLE" medlemmer: - er de, som har opnået medlemskab forud for den igangværende regnskabsperiode.

op-pil

"GAMLE" medlemmer - Rettidig betaling:

Rettidig betaling af klubkontingent kan ske til og med sidste hverdag i marts måned.

Betalingen dækker for den igangværende regnskabsperiode, der løber fra 1. oktober til 30. september."GAMLE" medlemmer - Ved manglende betaling:

Efter betalingsfristens udløb vil der via rykkerskrivelse blive pålagt et administrationsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen for en igangværende regnskabsperiode. I indeværende år udgør dette beløb 25 kr.

Såfremt rykkerskrivelsen ikke medfører betaling inden udgangen af april måned, vil det pågældende medlem uden yderligere varsel blive slettet af klubbens medlemsliste."NYE"medlemmer - Aktivt medlemskab etableret:

Et medlemskab vil være etableret, når bestyrelsen har registreret din betaling af indmeldelsesgebyret - svarende til det aktuelle års-kontingent som nævnt i foranstående. Betalingen dækker også klubkontingentet indenfor det tidsrum, som den igangværende regnskabsperiode løber jf. ovenstående.

Efter indmeldelse i klubben vil du modtage en Shipman 28-stander, hvor klubben herefter sender dig en ny hvert andet år.

shipman 28 klubstander

Når din indbetaling er registreret, vil du straks blive oprettet i klubbens interne system, hvorefter du vil have adgang til hele klubbens hjemmeside inklusiv tilknyttede fora: 01-06.
Du vil automatisk modtage invitationer til klubbens fora, som er en indikation på, at klubbens hjemmeside nu vil kunne benyttes med fuld brugeradgang. For adgang til klubfora aktiveres:"01-Medlems-Info" - Se yderligere om adgang med kode på Medlemssiden.


     -  01-Medlems-Info

     -  02-Medlems-Forum

     -  03-Klub-Galleri - BÅD-fotos

     -  04-Klub-Galleri - TUR-fotos

     -  05-Debat-Forum

     -  06-Køb og Salg


Gældende for medlemmer af Shipman 28 Klubben:

Du kan nu deltage i klubbens arrangementer og trække på den ekspertise, som klubben og dens medlemmer er i besiddelse af.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen som klubmedlem.


Passivt medlemskab af Shipman 28 Klubben

op-pil

"NYE" medlemmer - Passivt medlemskab etableret:

Er du ophørt med at sejle - eller du blot har interesse for sejlads - vil det være relevant at blive passivt medlem af Shipman 28 Klubben. Vi vil gerne se dig i klubben, ligesom du kan bidrage med indlæg og svar i klubbens debatforum.

Et medlemskab vil være etableret, når bestyrelsen har givet accept for medlemskab, og din betaling af kontingent er registreret af klubben. Betalingen gælder indenfor det tidsrum, som den igangværende regnskabsperiode løber jf. ovenstående.

Når din indbetaling er registreret, vil du straks blive oprettet i klubbens interne system, hvorefter du vil have fuld brugeradgang til nedenfor viste foraer. Adgang hertil som angivet i ovenstående, aktivt medlemskab.

     -  05-Debat-Forum

     -  06-Køb og Salg

op-pil

Husk at udfylde alle  *felter
   Deltagelse i Shipman 28 Klubbens Debatforum

op-pil

Du kan anmode klubben om data for kodeadgang

Uden ejerskab til en Shipman 28 kan du anmode klubben om at deltage i:

     -  05-Debat-Forum

Husk at udfylde alle  *felter

   


Klubben byder aktive som passive medlemmer velkommenop-pil

DMI-vejrudsigt       DR-Nyheder       TV guide       Kalender


En landsdækkende klub med medlemmer fra flere lande
Del dine sejloplevelser med andre sejlere