Shipman 28 Klubbens formål og vedtægter


klubstander


Vedtægter for Shipmman 28 Klubben     grøn pil

Klubben har til formål at sikre sammenhold

Klubbens formål
Formålet med klubben er dels at styrke sammenholdet mellem Shipman 28-ejere, dels at varetage Shipman 28-ejernes interesser såsom at arrangere træf, trimtræf, deltagelse i kapsejlads samt sikre at båden bevares som standardbåd. Endvidere virker klubben som specialklub under Dansk Sejluninion.

For at kunne leve op til klubbens formål indgår også formidling og distribuering af klub- og sejlerrelaterede informationer til medlemmerne, hvilket primært sker via hjemmesiden: www.shipman28.dk.

En standardklasseklub under Dansk Sejlunion

Klubben sørger for, at vi er ens
Shipman 28 klubben er en af standardklasseklubberne under Dansk Sejlunion. Som standardklasseklub er formålet blandt andet, at varetage og opretholde den fornødne organisation. Klubben udarbejder og vedligeholder klasseregler, så ensartede både kan få mulighed for at sejle standardløb, når mindst fem både af slagsen er tilmeldt en kapsejlads.

Tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd

Hvis du er ejer af en Shipman 28, har du muligvis allerede et målebrev. Har båden skiftet ejer skal målebrevet fornys (i dit navn) gennem Dansk Sejlunion. Hvis der endnu ikke er udstedt et målebrev, skal båden og sejlene måles af din lokale klubs måler. Shipman 28 skroget er allerede standardmålt (og vejet). Måleren behøver derfor kun kontrollere bådens flydemål på vandet. Sejlene skal mærkes, og måleren indsender måleskemaet til Dansk Sejlunion, der fremsender et DH-målebrev.

Sejl- og mastemål må ikke overstige de i klassereglerne angivne maksimummål, hvis båden skal måles som en standard "Shipman 28". Er blot et af sejlene eller mastemålene større, vil der selvfølgelig stadig kunne udstedes et DH-målebrev, men båden vil blive betegnet "Shipman 28 Special", og vil ikke kunne deltage i standardløb, kun i almindelige handicapløb.

Specialklubber under DS
Specialklubber under Dansk Sejlunion

Vedtægter for Shipman 28 Klubben

op-pil

paragraf-foto

Klubbens love:
Vedtaget:. 21. maj 1971
Revideret: 19. november 2004
Revideret: 17. november 2007
Revideret: 13. november 2010

Klubbens navn:
Shipman 28 Klubben.

Klubbens formål:
Medlemmer:

Kontingent og regnskab:
Årskontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal indbetales på foreningens bankkonto eller direkte til kassereren. Et aktivt medlemsskab medfører uden yderligere kontingent medlemsskab for ægtefælle og børn. Regnskabsåret omfatter perioden d. 1. oktober til d. 30. september. Der vælges på den ordinære generalforsamling en revisor og en revisorsuppleant.

Ordinær generalforsamling:
Afholdes en gang årligt i november måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
op-pil
Forslag til lovændringer:

Ændringer af tekniske krav til Shipman 28:
Klubbens love indeholder desuden tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd. Se også:

Tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd

Ekstraordinær generalforsamling:
Kan til enhver tid indkaldes skriftligt af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
I så fald skal indkaldelse ske med mindst 14 dages varsel senest tre uger efter, at en sådan begæring er fremsat med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Udmeldelse:
Skal ske skriftligt. Ved salg af båd bedes oplyst navn, adresse og telefonnummer på den nye ejer.
op-pil

Klubbens ledelse:
 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer, der konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for to år, og hvert år afgår efter tur henholdsvis en og to medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på indkaldte møder, hvor mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Under fravær af et bestyrelsesmedlem deltager bestyrelsessuppleanten.
 3. Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.
 4. Sekretæren fører protokol ved generalforsamlinger samt over bestyrelsens møder og beslutninger.

Klubbens adresse:
Klubbens adresse er formandens adresse. Klubben har en konto i et pengeinstitut knyttet til kassererens adresse.

Kapsejlads i standardløb:
Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser angående sejlføring og udstyr under kapsejlads overholdes. Opdages mangler inden start, kan bestyrelsen foranledige, at den pågældende båd henvises til andet DH løb, hvorimod diskvalifikation kan risikeres, dersom manglen opdages efter sejladsen.
Der kræves medlemskab af klubben for at kunne deltage i standardløb.

Eksklusion af medlemmer:
Ved gentagen grov tilsidesættelse af klubbens bestemmelser kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem. Dette kan første ske efter at medlemmet overfor bestyrelsen har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin båd klasset som standardbåd. Et ekskluderet medlem kan optages igen, når bestyrelsen er enig herom. En eksklusion kan appelleres til den første generalforsamling, men appellen får ingen opsættende virkning på fortabelse af retten til at sejle som standardbåd.

Opløsning:
Kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er mødt op, og af disse mindst to trediedele stemmer for en opløsning af klubben. Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. Opløses klubbens, tilstilles dens midler Dansk Sejlunion til fordel for juniorarbejdet.


op-pil

DMI-vejrudsigt       DR-Nyheder       TV guide       Kalender


En landsdækkende klub med medlemmer fra flere lande
Del dine sejloplevelser med andre sejlere